International Exchange and Cooperation Office
(Mon - Fri: 09:30am-12:00pm, 2:30-5:30pm  BJT)

Website:en.stbu.edu.cn

Skype: STBU_IO
 
Phone: 0086(28)87959668 (China)

E-mail:
 
international@stbu.edu.cn
 cdxy.international@qq.com, stbu.international@qq.com 

Chengdu Campus
Ms. Lan Jie
TEL:028-87959668

Meishan Campus
Ms. Kiko Wang 
TEL:028-38099390


Our Locations

Chengdu Campus
No.65, Xueyuan Jie, Tuanjie Zhen, Pixian, Chengdu, China
Post Code: 611745

Meishan Campus
No.9, Min River Eastern Section, Mei Zhou Avenue, Meishan City
Post Code: 620000
International